Volkspartij Ommen Vooruit  -  de nieuwe lokale partij in Ommen
Lokale partij VOV
De betrokken en onafhankelijke lokale partij voor de hele gemeente Ommen
Laatste nieuws Blog Raadsleden Bestuur Consulenten Downloads Contact Lid worden Archief
VOV wil service voor bewoners van Ommen niet verlagen. In het voorstel van het gemeentebestuur voor de invoering van fase 2 voor het project “van afval naar grondstof” wordt gestreefd naar een verdere verlaging van het restafval. De VOV is groot voorstander van een duurzame samenleving en is van mening dat het verder terugdringen van het restafval daar positief aan bijdraagt. De VOV is het niet eens met het voorstel om dit te bereiken via de plaatsing van vele ondergrondse verzamelcontainers voor het restafval. Aan de invoering van ondergrondse verzamelcontainers voor restafval zijn niet alleen forse kosten verbonden (een bedrag van € 108.000,-) maar ook nemen de kosten voor inzameling via de ondergrondse containers toe met een bedrag van € 70.000,-. Dit bedrag zal door de inwoners van Ommen via de afvalstoffenheffing moeten worden opgehoest. En een minstens zo belangrijk argument tegen de ondergrondse verzamelcontainers is wel de sterke verlaging van de service  voor de inwoners van Ommen. Het voorstel van de gemeente houdt in dat de huidige grijze mini-containers door ROVA worden ingenomen en dat de inwoners voortaan het restafval in een afvalzak naar de ondergrondse containers moeten wegbrengen. Gemiddeld over een afstand van zo’n 100 tot 300 meter. Dit is voor veel inwoners, denk aan mensen met een fysieke beperking, ouderen vaak een flink bezwaar. En het is ook nog eens duurder! Een toename van zwerfafval met een zware belasting voor bos en natuur is vaak een gevolg. In 2014 hebben de inwoners door betere afvalscheiding al ruim 32% minder restafval aangeboden. En tegelijkertijd is het GFT afval flink toegenomen en het plastic afval is, met de intrede van de minicontainers met oranje deksel, zelfs met ruim 120% toegenomen. Hiermee zijn we in Ommen op de goede weg. En dat is een compliment waard. De VOV vindt de invoering van een duurdere inzamelingssystematiek met minder service voor de bewoners van Ommen dan ook niet verstandig. Er is wat de VOV betreft onvoldoende vastgesteld dat de doelstellingen voor verder terugdringen van restafval ook gerealiseerd kunnen worden via de goedkopere systematiek van de grijze containers én met een hogere servicegraad voor de inwoners. Door de inwoners van Ommen nog beter bewust te maken van het nut van goede afvalscheiding en de bewoners via een diftar-systematiek te belonen voor verdere afname van restafval verwacht de VOV dat in de gemeente Ommen goede resultaten geboekt kunnen worden. De VOV heeft in de raadsvergadering van 30-4-2015 daarom een amendement ingediend om de grijze container te blijven gebruiken voor de inzameling van restafval en de inwoners via invoering van diftar (een bedrag per lediging van de container) te belonen voor betere afvalscheiding. In het amendement heeft de VOV voorgesteld om na twee jaren de resultaten in 2018 samen met de inwoners van Ommen te evalueren.  
sociaal
water en de vecht
duurzaam
liberaal